Pots conèixer els llocs de treball de PATSA i la seva descripció aquí.

Última actualització: febrer 2019.

El Pla de Formació a les treballadores i treballadors dóna resposta a les necessitats detectades per l'organització, sense perdre de vista els objectius estratègics, les prioritats de l'Empresa i el desenvolupament de les persones.

 

Anualment PATSA dissenya un pla de formació amb les accions formatives previstes a realitzar durant l’any. Per establir-lo, primer es detecten les necessitats formatives a través de diferents vies, de manera que no es tracta d’un procés tancat, sinó flexible i adaptable a la realitat de l’empresa. Així mateix, si sorgeixen noves necessitats formatives al llarg de l’any s’inclouen dins el pla per donar-los cabuda. PATSA es marca com a objectiu que cada treballadora i treballador rebi un mínim de 8 hores de formació anuals.

 

De la formació que es realitza durant l'any, destaquem la impartida al personal fix discontinu en matèria d’atenció al client i tècniques de venda creuada i en temes de prevenció de riscos laborals. També és remarcable la formació d’acollida que reben a través d’un programa de benvinguda impartit per les unitats de recursos humans i operacions tot el personal de nova incorporació. També s'ha format al personal eventual sobre atenció al client, amb l’objectiu de donar-los les mateixes eines que al personal fix i garantir, així, una destacada atenció al client.

hores de formacio

Per tal de fomentar el desenvolupament professional de tot el personal de PATSA, sempre que es genera una vacant o es crea un nou lloc de treball, es realitza una promoció interna entre el personal de PATSA. El 2018 s’han cobert 58 places mitjançant processos de promoció interna. A la Taula següent es mostren les promocions realitzades a l’any 2018:

 

promocions internes

Avaluació de l'acompliment

Un cop l’any es realitza l’avaluació de l’acompliment de tot el personal en plantilla de PATSA, amb l’objectiu de valorar el seu desenvolupament al llarg de l’any. Aquesta avaluació consisteix en una avaluació de 180º del mànager cap el seu col·laborador i la pròpia avaluació del col·laborador. L’avaluació finalitza amb una entrevista individual del mànager i el seu col·laborador, en la qual es posa en comú el seu desenvolupament i es plantegen els reptes professionals i els compromisos del següent any, així com les accions necessàries que es realitzaran per arribar assolir-los (accions formatives, ajuda del seu cap immediat o de companys). L’any següent es valorarà el grau d’assoliment.

 

El 100% de la plantilla fixa i de contractació de llarga durada passa per aquest procés. El personal temporal que col·labora al llarg de l’any amb l’empresa és avaluat pels seus caps immediats però no té retorn del seu desenvolupament.

 

La carrera professional és una de les característiques de PATSA. La promoció i l'ascens de les treballadores i treballadors propis és el primer pas per ocupar una vacant laboral; només si no és possible per aquesta via es realitzen noves contractacions.


Condicions Laborals

Quan a l'Empresa es produeixen vacants, ja sigui per la creació o augment de llocs de treballs, abans de realitzar noves contractacions, es realitza un procés de selecció interna (promoció) entre el personal de la plantilla per a la seva promoció o ascens. Les bases d'aquestes són determinades i estudiades entre la Direcció de l'Empresa i la representació de les treballadores i treballadors en la Comissió de Formació que es constitueixi i es fan públiques als canals de comunicació interna.

 

Consulta l'apartat "Treballa amb nosaltres" aquí

Consulta el Conveni Col·lectiu 2016-2019 aquí.

Un grup d'interès rellevant per PATSA són les treballadores i treballadors i, en conseqüència, les seves interlocutores i interlocutors socials, que en l'àmbit de les relacions laborals resulta essencial. Per aquest motiu, fomentem espais de diàleg constant amb els representants de les empleades i empleats.

 

El 2016 es va signar el conveni col·lectiu 2016-2019, on com a fet destacable s’ha definit un nou sistema de classificació professional, basat en la polivalència i la formació, amb la finalitat de potenciar el desenvolupament professional de les treballadores i treballadors. Lligat a aquest nou sistema es genera una altra retribució de caràcter variable lligada a la consecució dels resultats econòmics de la companyia. 

 

El màxim òrgan de participació i diàleg entre les empleades i empleats i la Direcció de PATSA és el Comitè d'Empresa. L'empresa té ens representant designat a aquest efecte que reuneix periòdicament amb l'ens representant del personal.

 

PATSA té un Comitè d’Empresa compost per 9 membres, que és escollit per sufragi universal, lliure, secret i directe cada quatre anys pel personal.

 

També hi ha altres òrgans de PATSA amb representació de les treballadores i treballadors com per exemple: Comissió de Selecció i Formació, Comissió de Retribució Variable, Comitè de Seguretat i Salut i Comissió Paritària.

 

A l’any 2018, el 93,42% de les empleades i empleats han estat subjectes al conveni col·lectiu, i n’ha quedat exclòs el personal adscrit als grups professionals del 0 al 4, ambdós inclosos.

 

conveni colectiu