Elements d’estructura organitzativa

 

L’estructura organitzativa de PATSA pivota sobre dos grans eixos:

 

  • L’estructura de decisió o de govern
  • L’estructura de gestió

 

L’estructura de decisió o de govern s'estructura en una doble via:

*Els membres de les corporacions cessants, una vegada acabat el seu mandat, continuen les seves funcions per a l'Administració ordinària fins que els membres del nou consistori prenguin possessió dels càrrecs, amb data prevista per al 15 de juny, o, en cas que es presenti un recurs contenciós electoral, el 5 de juliol, d’acord amb l’article 194.2 de la LOREG.

 

  • Un òrgan col·legiat d’administració i representació de la societat com és el Consell d’Administració, és el màxim responsable d'aquesta societat.
  • La direcció executiva pertany a aquesta estructura de decisió com a participant al Consell d’Administració i ostenta els poders que li confereix aquest òrgan; és també el responsable de liderar i dirigir tota l’estructura de gestió.

 

Òrgans de decisió

 

  • Consell d’Administració: màxim òrgan de decisió de l’empresa. Compost per nou membres, es reuneix periòdicament mitjançant la convocatòria del president o de qui el substitueixi. El Consell d’Administració té atribuïdes totes les facultats per intervenir en tots els assumptes relacionats amb la representació de la companyia, el control i la supervisió de la gestió, així com en els que estan fixats de manera estatutària.

 

          President:

          Il·lm. Sr. Eloi Badia Casas (consultar CV i retribució)

          Vicepresidenta:

          Sra. Marta Labata Salvador

          Vocals: 

          Il·lm. Sr. Daniel Àngel Mòdol Deltell

          Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis

          Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist

          Il·lm. Sr. Francisco Sierra López

          Sr. Guillem Casals León

          Sr. Oscar Ramírez Lara

          Sr. Marc Cerdà Domènech

          Secretari:

          Sr. Jordi Cases i Pallarès

   

  • Coordinació amb Presidència: un cop al mes, la direcció executiva, la direcció general de B:SM i presidència de l’empresa porten a terme la coordinació i el seguiment del funcionament de PATSA, així com dels projectes municipals en què participa o pot participar PATSA. En aquestes reunions es preparen el punts que cal presentar al Consell d’Administració i els acords importants que ha de prendre el Comitè de Direcció de PATSA.

 

L’estructura de gestió

 

PATSA té vocació de ser un Parc públic de la ciutat de Barcelona: un Parc d’Atraccions renovat i modern, que respecta el passat, valora el present i avança cap el futur. La gestió del Parc és responsabilitat de la Direcció Executiva (Sra. Rosa Ortiz Gimeno: consultar CV i retribució), amb la supervisió del Consell d’Administració que aprova els pressupostos i les grans inversions. L’estructura de PATSA inclou cinc departaments (Unitat de Recursos Humans, Qualitat i Medi Ambient, Unitat d’Administració i Finances, Unitat de Manteniment i Seguretat, Unitat d’Operacions, Unitat de Màrqueting, Comercial i Atenció al Client) organitzats en cinc responsables d’Unitat i cinc responsables d’Àrea que gestionen les activitats de l’Empresa.

 

Existeix una cultura de lideratge compartida on l’actitud dels líders és coherent amb la Missió, Visió i Valors i són un model de referència.

 

A partir del Pla Estratègic de PATSA es despleguen els projectes a desenvolupar i és comunicat a la major part dels grups d’interès. Aquests es despleguen en objectius departamentals i se’n realitza un seguiment periòdic al Comitè de Gestió.

 

PATSA  disposa del Comitè de Qualitat, el Comitè de coordinació d’Operacions i el Comitè de Màrqueting, Comercial i Atenció al Client. Paral·lelament i per tal de fomentar una bona comunicació entre els comandaments i la plantilla es fan les comunicacions periòdiques definides en el Pla de Comunicació anual.

 

  • El Comitè de Gestió està format per la Subdirecció general de B:SM, la Direcció executiva de PATSA i els Responsables de les Unitats i Àrees de la Companyia. L’objecte del Comitè de Gestió és sotmetre a aprovació les adjudicacions, fer el seguiment dels objectius i de les accions prioritàries de l’any en curs. També es fa seguiment de les millores derivades del projecte d’Excel·lència empresarial EFQM. El Comitè es reuneix quinzenalment.

 

  • El Comitè de Qualitat està format per la Direcció executiva, els Responsables de  les Unitats i Àrees de la Companyia i el Responsable de qualitat de BSM i de PATSA. L’objectiu del Comitè és fer el seguiment i control del sistema de qualitat segons la certificació ISO 9001. Les reunions són trimestrals.

 

  • El Comitè de coordinació d’Operacions es reuneix quinzenalment amb l’objectiu de motivar i coordinar els comandaments intermedis. El Comitè està format per la Direcció Executiva, el Cap d’Unitat, el Cap d’Àrea d’Operacions i els Coordinadors d’Operacions.

 

  • El Comitè de Màrqueting, Comercial i Atenció al Client es reuneix quinzenalment per fer el seguiment del Pla de Màrqueting i de les accions comercials. Els integrants del Comitè són la Direcció Executiva, la Cap d'Unitat, la Cap d'Àrea i la Cap de Comercial Corporatiu de B:SM.

 

Dos cops a l’any, una al febrer com a inici de temporada i una altra al novembre com a tancament, es realitzen Reunions amb tota la plantilla amb l’objectiu de comunicar les accions prioritàries, els resultats de la Companyia i altres temes d’interès. A les reunions i assisteix l’Equip Directiu i tot el personal operatiu.

 

Per tal de millorar la comunicació a dins dels departaments, mensualment es fan Reunions dels Responsables amb l’equip on es reuneix el Cap d’Unitat i/o Àrea amb el personal del seu equip per tal de fer un seguiment dels temes i projectes de cada departament.