A PATSA fa anys que treballem amb la voluntat de contribuir a aconseguir una societat millor, reconeixent la nostra responsabilitat social,  incorporem clàusules mediambientals i criteris socials a les licitacions i consolidem l’aplicació de conceptes d'RSC a través de les compres i de les licitacions.

 

L’impuls per a la contractació responsable ve donat tant per directives europees com per les directrius de l’Ajuntament de Barcelona. L'any 2015 van entrar en vigor dotze instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat.

 

El passat 2016, l'Ajuntament de Barcelona va dotar per primera vegada d'una Guia de Contractació Pública Social, aquest document pioner en tot l'Estat haurà de ser aplicat pel conjunt de l’Ajuntament i de les empreses i entitats amb participació majoritària que formen el Grup Municipal. L’elaboració d’aquests nous criteris d’adjudicació és resultat del debat i el consens amb els sectors empresarials, sindicats, associacions i entitats ciutadanes.

 

Els plecs de clàusules inclouran requisits per reduir la importància de l’oferta econòmica en els concursos públics i potenciar la protecció de les petites i mitjanes empreses, els drets laborals, l’economia cooperativa, social i solidària, el comerç just, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat funcional, no sexista, i el respecte a la conciliació.

 

Reserva Social

L'Ajuntament de Barcelona, estableix una quantia anual que ha de ser adjudicada a través de la reserva social. Els contractes susceptibles de reserva social poden ser d'obres i serveis de conservació de béns immobles; serveis socials, serveis de missatgeria, correspondència i distribució, d'arts gràfiques, de neteja i bugaderia, restauració i recollida i transport de residus, de serveis i subministraments auxiliars o de qualsevol altre objecte contractual adequat per a l'aplicació de la reserva.  Segons aquesta, mereixen una atenció especial els grups següents:

 

  • Persones perceptores de renda mínima d'inserció.
  • Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
  • Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de violència domèstica.
  • Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors.
  • Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses durant els dotze primers mesos posteriors a la seva sortida.
  • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
  • Persones que no puguin accedir a la renda mínima d'inserció, però que es trobin, segons l'opinió dels serveis públics competents, en situació de risc o d'exclusió social.