Informació de rellevancia jurídica

Informació de rellevancia jurídica

INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

A. Normativa d’aplicació

B. Perfil del contractant

Procediments

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU és una societat mercantil, de l'Ajuntament de Barcelona.

Com a empresa pública municipal, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU s'integra en la definició de "sector públic" establerta en l'apartat d) de l'article 3.1 del Real Decret Legislatiu 3/2012, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP)

En aquest sentit, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU se situa en un estadi intermedi de subjecció al TRLCSP atenent a la seva doble condició de (i) ser poder adjudicador (ii) no Administració Pública, d'acord amb allò establert a l'article 3.3 TRLCSP.

Per una banda, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU compleix les notes definitòries del poder adjudicador, en tant que ha estat creat per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, i que un o més subjectes que s'hagin de considerar poder adjudicador d'acord amb els criteris l'article 3.3. TRLCSP financi la seva activitat, controlin la seva gestió o nomenin a més de la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància.

Per altra banda, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU no es pot considerar Administració Pública en els termes definits de l'article 3.3. TRLCSP.

En conseqüència, en l'adjudicació de contractes subjectes a contractació harmonitzada, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU se subjectarà a allò establert a la Llei per al Sector Públic no Administració Pública i en concret a l'article 190 TRLCSP, mentre que en l'adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU d'acord amb l'article 191 TRLCSP, se subjectarà a les seves Instruccions Internes de Contractació aprovades pel Consell d'Administració de la Societat en data 31 de març de 2008, per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i de igualtat i no discriminació, inspiradors de tota la contractació pública, establerts en la mateixa Llei.

Així mateix, tan en contractació harmonitzada com no harmonitzada, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU celebrarà amb els seus adjudicataris contractes privats, d'acord amb allò establert en l'article 20 TRLCSP.

L'ordre jurisdiccional competent per conèixer dels actes preparatoris fins a l'adjudicació en els contractes subjectes a contractació harmonitzada serà la jurisdicció contenciosa-administrativa, mentre que la jurisdicció ordinària serà la competent per conèixer de tot el procediment d'adjudicació en els contractes no sotmesos a contractació harmonitzada, així com dels efectes, compliment i extinció de tots els contractes privats.

Instruccions

Consulteu les instruccions aquí. (FER UN ENLLAÇ COM ESTÀ AL WEB TIBIDABO.CAT). 

En procés de licitació (fer enllaç a l’apartat del web)

En procés d’adjudicació (fer enllaç a l’apartat del web)

Adjudicats (fer enllaç a l’apartat del web)

Formalitzats (fer enllaç a l’apartat del web)

C. Licitacions

Contractes formalitzats el 2015

En aquest apartat teniu a disposició la documentació relativa als contractes formalitzats de PATSA de l'exercici 2015.

Adjudicacions 2015

En aquest apartat teniu a disposició la documentació relativa a les adjudicacions de PATSA de l'exercici 2015.

Indicadors de transparència

QUADRE

D. Indicadors sobre licitacions

Dades estadístiques dels contractes adjudicats l'any 2014

GRÀFIC

Dades estadístiques dels contractes de despesa adjudicats l'any 2014

GRÀFIC

E. Contractacions menors

Documentació relativa a contractacions menors de PATSA de l'exercici 2015.

 

 

 

 
 
 
Tibidabo
Tibidabo
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de
Creative Commons si no s'indica el contrari