Estructura organitzativa

Elements d’estructura organitzativa

L’estructura organitzativa de PATSA pivota sobre dos grans eixos:

·         L’estructura de decisió

·         L’estructura de gestió

L’estructura de decisió o de govern s'estructura en una doble via:


Un òrgan col·legiat d’administració i representació de la societat com és el Consell d’Administració, és el màxim responsable d'aquesta societat.


La direcció executiva pertany a aquesta estructura de decisió com a participant al Consell d’Administració i ostenta els poders que li confereix aquest òrgan; és també el responsable de liderar i dirigir tota l’estructura de gestió.

Òrgans de decisió

Consell d’Administració: màxim òrgan de decisió de l’empresa. Compost per un màxim de nou membres, es reuneix periòdicament mitjançant la convocatòria del president o de qui el substitueixi. El Consell d’Administració té atribuïdes totes les facultats per intervenir en tots els assumptes relacionats amb la representació de la companyia, el control i la supervisió de la gestió, així com en els que estan fixats de manera estatutària.

·         Coordinació amb Presidència: un cop al mes, la direcció executiva, la direcció general de B:SM i presidencia de l’empresa porten a terme la coordinació i el seguiment del funcionament de PATSA, així com dels projectes municipals en què participa o pot participar PATSA. En aquestes reunions es preparen el punts que cal presentar al Consell d’Administració i els acords importants que ha de prendre el Comitè de Direcció de PATSA.

 

L’estructura de gestió

PATSA te vocació de ser un Parc públic de la ciutat de Barcelona: un Parc d’Atraccions renovat i modern, que respecta el passat, valora el present i avança cap el futur.

La gestió del Parc és responsabilitat de la Direcció Executiva, amb la supervisió del Consell d’Administració que aprova els pressupostos i grans inversions. L’estructura de PATSA inclou cinc departaments (Àrea de Recursos humans, Unitat d’Administració i finances, Unitat de Manteniment i seguretat, Unitat d’Operacions, Àrea de Marquèting, comercial i atenció al client) organitzats en tres responsables d’Unitat i dos responsables d’Àrea que gestionen les activitats de l’Empresa.

 

Existeix una cultura de lideratge compartida on l’actitud dels líders és coherent amb la Missió, Visió i Valors i són un model de referència.

 

A partir del Pla Estratègic de PATSA es despleguen els projectes a desenvolupar i és comunicat a la major part dels grups d’interès. Aquests es despleguen en objectius departamentals i se’n realitza un seguiment periòdic al Comitè de Gestió.

 

PATSA  disposa del Comitè de Qualitat, el Comitè de coordinació d’Operacions i el Comitè de Màrqueting,  Comercial i atenció al client. Paral·lelament i per tal de fomentar una bona comunicació entre els comandaments i la plantilla, es fan les comunicacions periòdiques definides en el Pla de Comunicació anual.

 

El Comitè de Gestió està format per la Subdirecció general de B:SM, Direcció executiva de PATSA i Responsables de  les  Unitats i Àrees de la companyia. En total son 2 homes i 5 dones. L’objecte del Comitè de Gestió és sotmetre a aprovació les adjudicacions, fer el seguiment dels objectius i de les accions prioritàries de l’any en curs. També es fa seguiment de les millores derivades del projecte d’Excel·lència empresarial EFQM. El Comitè es reuneix quinzenalment.

 

El Comitè de Qualitat està format per la Direcció executiva, Responsables de  les  Unitats i Àrees de la companyia i el Responsable de qualitat de BSM i de PATSA, en total son 3 homes i 5 dones. L’objectiu del comitè és fer el seguiment i control del sistema de qualitat segons la certificació ISO 9001. Les reunions són trimestrals.

 

El Comitè de coordinació d’Operacions es reuneix quinzenalment amb l’objectiu de motivar i coordinar els comandaments intermedis. El Comitè està format per la Direcció executiva, el Cap d’Unitat, els Caps d’Àrea d’operacions i els Coordinadors d’operacions, en total son 8 homes i 1 dona.

 

El Comitè de Marquèting, comercial i atenció al client es reuneix quinzenalment per fer el seguiment del Pla de Marquèting i de les accions comercials. Els integrants del Comitè son la Direcció executiva, la Cap d’Àrea, la Coordinadora de Marquèting i la Cap de Comercial Corporatiu de B:SM, en total son 4 dones.

 

Dos cops a l’any, una al febrer com a inici de temporada i una altre al novembre com a tancament, es realitzen Reunions amb tota la plantilla amb l’objectiu de comunicar les accions prioritàries, els resultats de la companyia i altres temes d’interès. A les reunions i assisteix l’equip directiu i tot el personal operatiu.

 

Per tal de millorar la comunicació a dins dels departaments, mensualment es fan Reunions dels responsables amb l’equip on es reuneix el Cap d’Unitat i/o Àrea amb el personal del seu equip per tal de fer un seguiment dels temes i projectes de cada departament.

 

Organització interna

 

També et pots descarregar l'organigrama en PDF aquí

 

 

 

 
 
 
Tibidabo
Tibidabo
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de
Creative Commons si no s'indica el contrari