Transparency

Procediments

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU és una societat mercantil, de l'Ajuntament de Barcelona.

Com a empresa p√ļblica municipal, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU s'integra en la definici√≥ de "sector p√ļblic" establerta en l'apartat d) de l'article 3.1 del Real Decret Legislatiu 3/2012, de 14 de novembre, mitjan√ßant el qual s'aprova el text ref√≥s de la Llei de Contractes del Sector P√ļblic (en endavant TRLCSP)

En aquest sentit, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU se situa en un estadi intermedi de subjecci√≥ al TRLCSP atenent a la seva doble condici√≥ de (i) ser poder adjudicador (ii) no Administraci√≥ P√ļblica, d'acord amb all√≤ establert a l'article 3.3 TRLCSP.

Per una banda, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU compleix les notes definitòries del poder adjudicador, en tant que ha estat creat per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, i que un o més subjectes que s'hagin de considerar poder adjudicador d'acord amb els criteris l'article 3.3. TRLCSP financi la seva activitat, controlin la seva gestió o nomenin a més de la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància.

Per altra banda, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU no es pot considerar Administraci√≥ P√ļblica en els termes definits de l'article 3.3. TRLCSP.

En conseq√ľ√®ncia, en l'adjudicaci√≥ de contractes subjectes a contractaci√≥ harmonitzada, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU se subjectar√† a all√≤ establert a la Llei per al Sector P√ļblic no Administraci√≥ P√ļblica i en concret a l'article 190 TRLCSP, mentre que en l'adjudicaci√≥ dels contractes no subjectes a contractaci√≥ harmonitzada, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU d'acord amb l'article 191 TRLCSP, se subjectar√† a les seves Instruccions Internes de Contractaci√≥ aprovades pel Consell d'Administraci√≥ de la Societat en data 31 de mar√ß de 2008, per tal de garantir els principis de publicitat, concurr√®ncia, transpar√®ncia, confidencialitat i de igualtat i no discriminaci√≥, inspiradors de tota la contractaci√≥ p√ļblica, establerts en la mateixa Llei.

Així mateix, tan en contractació harmonitzada com no harmonitzada, PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SAU celebrarà amb els seus adjudicataris contractes privats, d'acord amb allò establert en l'article 20 TRLCSP.
L'ordre jurisdiccional competent per conèixer dels actes preparatoris fins a l'adjudicació en els contractes subjectes a contractació harmonitzada serà la jurisdicció contenciosa-administrativa, mentre que la jurisdicció ordinària serà la competent per conèixer de tot el procediment d'adjudicació en els contractes no sotmesos a contractació harmonitzada, així com dels efectes, compliment i extinció de tots els contractes privats.

 

 

 

 
 
 
Tibidabo
Tibidabo
Unless stated otherwise, the contents of this website are subject
to a Creative Commons license